Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Công Thương

Tổ chức bộ máy Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Công Thương
Ngày 7/3/2016, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.