Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương
Ngày 14/4/2016, Giám đốc sở Công thương đã có Quyết định số 42/QĐ-SCT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở