Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hà Nam

Tổ chức bộ máy Sơ đồ tổ chức  
Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hà Nam

1. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 sodo.png

 
2. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

  TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ TKNL

Tin liên quan