Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 108/QĐ-SCT v/v công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
27/07/2022
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
04/07/2022
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
05/05/2022
Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết dịnh số 06/2022/QĐUBND, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page