Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
17/11/2016
Ngày 7/3/2016, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.