Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

14/09/2022
Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2022, trong đó giao nhiệm vụ Sở Công Thương tham mưu xây dựng Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030