Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
17/11/2016
Ngày 14/4/2016, Giám đốc sở Công thương đã có Quyết định số 42/QĐ-SCT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở