Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
30/03/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam được ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, trong đó có giao Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017).
23/03/2020
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 02 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang kháng khuẩn đã hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN01:2017/BCT; tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn xin liên hệ:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
14/05/2020
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017.