Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn, khảo sát lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hà nam đến năm 2020, xét đến năm 2025