Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Khuyến công và XTTM Hà Nam

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Trung tâm Khuyến công và XTTM Hà Nam

- Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam

- Website: https://sct/hanam.gov.vn

- Email: ttkcvxttm@hanam.gov.vn

- Điện thoại: 02263.858.990

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương và Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và xúc tiến thương mại đã được phê duyệt.

3. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tại địa phương.

4. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, xúc tiến thương mại cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại.

5. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại.

8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về các hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm:

a) Tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của địa phương với các đối tác trong và ngoài nước. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại do các đơn vị khác trong và ngoài nước tổ chức;

b) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp những thông tin thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thị trường;

c) Cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương.

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.

10. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - tổng hợp;

b) Phòng nghiệp vụ.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ có thể có 01 Phó trưởng phòng.

3. Biên chế:

           Biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công Thương theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.