Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tỉnh Hà Nam

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tỉnh Hà Nam

 

 

- Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam

- Website:https://sct/hanam.gov.vn

- Email: tttvptcnvtknl@hanam.gov.vn

- Điện thoại: 02263.851.882

 

               Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật;

Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp.

4. Xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp tại địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương, bao gồm:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch cụm, khu công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

d) Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.

9. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

 

Cơ cấu tổ chức biên chế

              1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Phòng Tiết kiệm năng lượng.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn có Trưởng phòng phụ trách và nếu có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thêm 01 Phó trưởng phòng giúp việc.

3. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng từ 10 - 12 người, thuộc biên chế sự nghiệp khác, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công Thương theo kế hoạch hàng năm.