Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023
Thực hiện Công văn số 273/TTr-VP ngày 19/5/2023 của Thanh tra tỉnh Hà
Nam về việc báo cáo công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương báo cáo tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 như sau: