Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam”