Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX