Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX