Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HDDND tỉnh khóa XVIII

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HDDND tỉnh khóa XVIII
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1738/UBND-NC ngày 19/6/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Công Thương gồm 3 nội dung. Sở Công Thương trân trọng báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể:

Ngày 28/6/2019, Sở Công Thương đã ban hành Báo cáo số 799/BC-SCT về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII

Nội dung Báo cáo tra loi cu tri.PDF