Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo kết quả nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021