Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp