Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2022 của Sở Công Thương

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo Kết quả tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2022 của Sở Công Thương
Triển khai Công văn số 747/SNV-TCBC ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, đơn vị năm 2022, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo với các nội dung: