Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Tình hình thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm ...