Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hà...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thực hiện văn bản số 1620/UBND-NC ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Công Thương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP như sau: