Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
BÁO CÁO Về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2022