Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020