Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biên bản Họp đánh giá kết quả đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Biên bản Họp đánh giá kết quả đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019

Biên bản họp đánh giá kết quả đề tài, sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019

Nội dung bb skdt.PDF