Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2022 - 20/4/2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2022 - 20/4/2022
Căn cứ Công văn số 248/XNK-NS ngày 10/5/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2022 - 20/4/2022
Để các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh được biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp. Sở Công Thương thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp về 79 thông báo bao gồm 73 dự thảo và 06 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu để các doanh nghiệp được biết và thực hiện. 248.pdf