Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cảnh giác với những hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cảnh giác với những hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam
Căn cứ Công văn số 1851/VPUB-KT ngày 08/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc cảnh giác với những hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam.
Sở Công Thương thông tin (kèm theo Báo cáo số 2223/BC-BNG-THKT ngày 03/6/2022 của Bộ Ngoại giao về một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị) tới doanh nghiệp để nắm bắt và triển khai thực hiện.
2223.pdf