Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Công khai Phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, Sở Công Thương công bố công khai, đăng tải Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030.

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, căn cứ Quy hoạch và Phương án phát triển cụm công nghiệp chủ động liên hệ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đăng ký thực hiện theo quy định.

Sở Công Thương Hà Nam mong nhận được sự quan tâm./.

1721.PDF

2027.PDF