Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 2023DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC68/QĐ-SCT27/07/2023 68.pdf
2
QUYẾT ĐỊNH V/v giao dự toán ngân sách Nhà nước bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2023 202339/QĐ-SCT22/06/2023 Bieu mau 48, 49 KP bo sung VP Sở nguồn NSTW 2023.xls
3
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2023 202326/QĐ-SCT11/04/2023 26.pdf
4
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2022 2023141/QĐ-SCT02/01/2023 141.pdf
5
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2022 2022DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC121/QĐ-SCT16/12/2022 121.pdf ; Công khai tài chính Bổ sung KP VP Sở và TTKC 500tr năm 2022.xlsx
6
Quyết định công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2022 202288/QĐ-SCT12/09/2022 qd88.pdf
7
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2022 202203/08/2022 78.pdf
8
QUYẾT ĐỊNH V/v giao dự toán ngân sách Nhà nước bổ sung năm 2022 để thực hiện các Chương trình khuyến công 202275/QĐ-SCT21/07/2022 75.pdf
9
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán ngân sáchbổ sungnăm 2022của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam 202230/QĐ-SCT14/04/2022 30.pdf
10
Quyết định dự toán ngân sách năm 2022 Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 20210619/01/2022 06.PDF
11
Quyết định về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 (tháng 01/2022) 2022Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 202108/QĐ-SCT19/01/2022 08.PDF ; pl qd08.xlsx
12
Quyết định về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 (tháng 11 202110408/11/2021 104.PDF ; pl104.xlsx
13
Quyết định ban hành "quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019" 201906/QĐ-SCT30/06/2020 06.PDF
14
Dự toán thu chi bổ sung NSNN năm 2019 2019Biểu mẫu 48 - TT61Quết định số 87/QĐ-SCT22/10/2019 87.pdf