Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Công Thương chủ trì tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/5/2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Cải cách hành chính  
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Công Thương chủ trì tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/5/2023
Lĩnh vực Công Thương
TT​Tên văn bảnSố ký hiệuCơ quan tham mưu soạn thảo văn bảnThời gian

Nội dung của văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

(nếu có)

Ghi chú
Ngày ban hànhThời gian có hiệu lực
01Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam41/2016/QĐ-UBNDSở Công Thương
18/10/201628/10/2016  
02Quyết định Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam56/2016/QĐ-UBNDSở Công Thương21/12/201601/01/2017  
03Quyết định Ban hành quy định mức thù, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam57/2016/QĐ-UBNDSở Công Thương21/12/201601/01/2017  
04Quyết định Ban hành quy chế phối hợp QLNN đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam34/2017/QĐ-UBNDSở Công Thương18/8/201701/9/2017  
05Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam26/2018/QĐ-UBNDSở Công Thương10/8/201822/8/2018  
06Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam02/2019/QĐ-UBNDSở Công Thương15/3/201901/4/2019  
07Quyết định sửa đổi bổ sung một điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam09/2019/QĐ-UBNDSở Công Thương12/6/201901/7/2019Sửa đổi, bổ sung Điều 3a; Khoarn2 Điều 7; Khoản 1 Điều 11; Khoản 3, Đ1ều 11 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam 
08Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

 

 

10/2019/QĐ-UBND

Sở Công Thương12/6/201901/7/2019  
09Quyết định số ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam45/2019/QĐ-UBNDSở Công Thương21/11/201901/12/2019  
10Quyết định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam09/2020/QĐ-UBNDSở Công Thương20/4/202001/5/2020  
11Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam.11/2020/QĐ-UBNDSở Công Thương12/5/202001/6/2020  
12

Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

05/2021/QĐ-UBNDSở Công Thương29/3/202115/4/2021  
13Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bàn hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh08/2021/QĐ-UBNDSở Công Thương22/4/202124/4/2021Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4; Điều 6; Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Khoản 1,2 Điều 9; Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh  
14

Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

 

11/2021/QĐ-UBNDSở Công Thương20/5/202111/6/2021  
15

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.

 

 

 

06/2022/QĐ-UBND

Sở Công Thương15/4/202201/5/2022  
16Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh18/2022/QĐ-UBNDSở Công Thương29/6/202210/7/2022  
17Quyết định quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nam19/2022/QĐ-UBNDSở Công Thương30/6/202201/9/2022  
18Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.

 

 

20/2022/QĐ-UBND

Sở Công Thương18/7/202201/8/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Khoản 3, Điều 6; Khoản 3, Điều 10; Khoản 4 Điều 10; Khoản 3 Điều 11; Khoản 4 Điều 11; Khoản 2 Điều 12; Khoản 8 Điều 12; Khoản 4 Điều 13; bổ sung Điều 15; 16;17;19; 20 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.