Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin

Văn bản quy phạm pháp luật

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=45a61d03-62f1-469d-a2d4-02af6ab3a31b

Thông tin phổ biến

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=fc60ff5b-d849-4eae-9d03-eba45e768ef4

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=1bb6e557-be5b-402c-819b-ad8eee4d38c1

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=a422246b-96d2-4d91-bcb4-82517b24a9c9

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=7c91b29f-2f1c-4346-966c-3c6cb0ceaa34

Báo cáo tài chính năm

https://sct.hanam.gov.vn/Pages/congkhaingansach.aspx​