Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Hỗ trợ, phát triển nghề sản xuất rượu Vọc truyền thống tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Đề án Hỗ trợ, phát triển nghề sản xuất rượu Vọc truyền thống tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Ngày  22 tháng 3 năm 2017, Sở Công Thương ban hành Đề án 262/ĐA-SCT hỗ trợ phát triển nghề sản xuất rượu Vọc truyền thống  tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam