Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh
Để nội dung dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung được đầy đủ và hoàn thiện hơn, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu tham gia ý kiến.
Văn bản xin ý kiến 1595.PDF
Dự thảo: DT 1595.doc