Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiê...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư  
Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện văn bản số 2698/BCT-TTTN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển TTTN gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024. Sở Công Thương Hà Nam đề xuất dự án sau:

Đề án Xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam"​

Đề xuất điểm bán hàng Việt năm 2024 tỉnh Hà Nam.pdf