Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC của Sở

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC của Sở