Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp xăng dầu quản lý hiệu quả vận tải hàng hoá

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Giới thiệu giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp xăng dầu quản lý hiệu quả vận tải hàng hoá
Thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 16/8/2022, Công ty Viettel Hà Nam đã có văn bản số 48/HNM-QLBH gửi Sở Công Thương Hà Nam về việc giới thiệu giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp xăng dầu quản lý hiệu quả vận tải hàng hoá.

Sở Thương Thương thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm nghiên cứu thực hiện./.