Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ dự án Đường dây 220kV Thái Bình –Thanh nghị

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ dự án Đường dây 220kV Thái Bình –Thanh nghị

Ngày 26/7, Sở Công Thương tổ chức tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ dự án Đường dây 220kV Thái Bình –Thanh nghị. Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam; Nhà máy xi măng Xuân Thành; Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc; Đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng dự án Đường dây 220kV Thái Bình –Thanh nghị…

IMG_3245.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã bàn bạc đánh giá sự phù hợp về mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tưu xây dựng; Đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch tỉnh, thành phố; Đánh giá sự phù hợp của Dự án với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030; đánh giá nhu cầu đất và tài nguyên; hiện trạng sử dụng đất (các loại đất, đối tượng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện Dự án; Sự phù hợp về hướng tuyến trong thiết kế sơ bộ…

Kết luận Hội nghị đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổng hợp ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án theo các ý kiến đã được thống nhất tại Hội nghị. Đặc biệt, nghiên cứu hướng tuyến phù hợp với các quy hoạch liên quan, tránh chống chéo quy hoạch, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng đất, tính khả thi khi triển khai thực hiện Dự án​​