Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới ngành Công Thương

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới ngành Công Thương
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương như sau: