Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao g...

Tin tức sự kiện  
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2332/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực ngày 07/11/2022 thay thế Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 và Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định số 2332/QĐ-BCT có hiệu lực là căn cứ để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đảm bảo mỹ quan, an toàn, tin cậy và ổn định đáp ứng theo Tiêu chí đề ra, đồng thời là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền tổ chức đánh giá, xét công nhận xã, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thông mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
Sở Công Thương trân trọng thông tin toàn văn Quyết định số 2332/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến toàn thể cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện.