Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai đăng ký đề tài, sáng kiến,giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Hướng dẫn triển khai đăng ký đề tài, sáng kiến,giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019

Công văn 443/SCT-HĐSKKH ngày 16/4/2019 của Hội đồng Sáng kiến khoa học Sở Công Thương Hà Nam về hướng dẫn triển khai đăng ký đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019. 443..signed.pdf