Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai nộp đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Hướng dẫn triển khai nộp đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019
Hướng dẫn 1062/SCT-HĐSK ngày 28/8/2019 về việc triển khai nộp đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2019 1062.pdf