Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Sở Công Thương năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Sở Công Thương năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 3633/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2021, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021 như sau: 47.PDF