Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Đấu thầu gói thầu "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Đấu thầu gói thầu "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
Ngày 01/10/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1201/KH-SCT về Đấu thầu gói thầu "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam".