Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương t...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế