Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 17/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2435/KH-UBND về Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030​
2435.KH.PDF