Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Ngày 13/01/2020 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

66.PDF