Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nam
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 2114/CTr-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1075/KH-SCT ngày 01/8/2022, Kế hoạch Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nam trong chỉ rõ các chỉ số thành phần và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ số trên Góp phần cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022, tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam.

(Tài liệu đính kèm Kế hoạch 1075/KH-SCT và phiếu điều tra).

KE HOACH nang cao chi so PCI 2022 cua SCT.doc

Phieu-khao-sat-PCI-2021_VN.pdf