Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 288/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TT...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 288/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025