Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo" năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo" năm 2020