Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025