Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

Thủ tục hành chính Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước  
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) lthhtn1.doc bmlthhtn1.doc
2
Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) lthhtn2.doc bmlthhtn2.doc
3
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) lthhtn3.doc bmlthhtn3.doc
4
Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu lthhtn4.doc bmlthhtn4.doc
5
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu lthhtn5.doc bmlthhtn5.doc
6
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu lthhtn6.doc bmlthhtn6.doc
7
Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu lthhtn7.doc bmlthhtn7.doc
8
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu lthhtn8.doc bmlthhtn8.doc
9
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu lthhtn9.doc bmlthhtn9.doc
10
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lthhtn10.doc bmlthhtn10.doc
11
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lthhtn11.doc bmlthhtn11.doc
12
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu lthhtn12.doc bmlthhtn12.doc
13
Thủ tục cấp mới Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lthhtn13.doc bmlthhtn13.doc
14
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lthhtn14.doc bmlthhtn14.doc
15
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lthhtn15.doc bmlthhtn15.doc
16
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lthhtn16.doc bmlthhtn16.doc
17
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lthhtn17.doc bmlthhtn17.doc
18
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lthhtn18.doc bmlthhtn18.doc
19
Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá lthhtn19.doc bmlthhtn19.doc
20
Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá lthhtn20.doc bmlthhtn20.doc
Tin liên quan