Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh  
Lĩnh vực quản lý cạnh tranh
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương qlct1.doc bmqlct1.doc
2
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương qlct2.doc bmqlct2.doc
3
Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương qlct3.doc bmqlct3.doc
4
Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp qlct4.doc bmqlct4.doc
5
Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qlct5.doc bmqlct5.doc
Tin liên quan